Finančný leasing

Pod pojmom finančný leasing rozumieme taký druh prenájmu, kde počas doby nájmu je predmet leasingu vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Na  konci nájomného vzťahu prechádza tento predmet do majetku nájomcu a to spravidla za symbolickú cenu, alebo bezodplatne. Počas doby nájmu platí nájomca leasingovej spoločnosti splátky, v ktorých je zahrnutá amortizácia predmetu leasingu (odpis), leasingová marža (úrok) a prípadné služby prenajímateľa nájomcovi (napr. poistné).

Daňové zákony pojem „leasing“ nepoznajú, používa sa tam slovné spojenie „ finančný prenájom s následnou kúpou najatej veci“. Pri finančnom leasingu je potrebné dodržať minimálnu dobu leasingu, pokiaľ si chce nájomca započítať splátky do daňových nákladov. Doba leasingu býva spravidla kratšia, ako doba štandartného odpisovania pri kúpe.   

Spoločnosť REOS LEASING sa venuje finančnému leasingu už od svojho založenia v roku 1991. V minulosti to boli automobily, stroje a zariadenia. V súčasnosti poskytujeme hlavne leasing nehnuteľností. Jedná sa o menšie prevádzky na prízemí v novostavbách s plochou od 50 do 200 m2. Tieto prevádzky vždy predstavujú samostatné sídla s vlastným vchodom z ulice a samostatným meraním energií.  Prevádzky nájomcovia používajú ako svoje firemné sídla (kancelárie), alebo obchodné priestory.  

Vzorový príklad:
Prevádzka 100 m2 (4 kancelárie, chodba, socialne zariadenie, sklad, kuchyňa)
Doba leasingu : 12 rokov (144 mesiacov)
Splátky : akontácia 20 % + 32 štvťročných splátok + 16 znížených splátok
Predajná cena konci leasingu : 4 % z nadobúdacej ceny

 Všeobecné podmienky leasingu nehnuteľností