Praktické informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O AUKCII

AUKCIA VOZIDIEL

Vozidlá sa predávajú v Obchodnej verejnej súťaži formou aukcie. Podrobný popis vozidiel a Všeobecné podmienky verejnej obchodnej súťaže (aukcie) budú zverejnené aspoň 5 dní pred aukciou  na www.reos.sk/

 

SÍDLO DRAŽITEĽA REOS CONSULT

Obhliadky a samotná aukcia budú prebiehať v sídle dražiteľa REOS CONSULT, spol. s r.o.,  Na Riviére 7/A, Bratislava - mestská časť Karlova Ves.

Sídlo dražiteľa je na začiatku Karlovej Vsi, cca 100m od križovatky Devínska cesta - Karloveská ulica, neďaleko od budovy Tatra banka Riviéra a reštaurácie Riviéra a to v uličke rodinných domov. V sídle dražiteľa nebude možné parkovať, lebo tam budú umiestnené vozidlá na aukciu. Parkovať môžete na Devínskej ceste č. 2 až 6, tesne za reštauráciou Riviéra, alebo v okolí Molecovej ulice. Ak budete prichádzať z centra električkou, vystúpite na zastávke Molecova (predchádzajúca zastávka internát Družba na Botanickej ulici).  V prípade problémov s orientáciou volajte 0905 712 399.

 

TERMÍN a MIESTO OBHLIADKY VOZIDIEL

Vozidlá bude možné obhliadnuť v deň dražby čase od 13.30 do 15.30 hod. v sídle dražiteľa REOS CONSULT. V rámci obhliadky môžu záujemcovia absolvovať skúšobnú jazdu.

 

TERMÍN a MIESTO AUKCIE

Aukcia bude tiež v sídle dražiteľa REOS CONSULT a začne o 16.00 hod.

 

REGISTRÁCIA ZÁUJEMCOV

Záujemci o aukciu sa bezplatne zaregistrujú v sídle dražiteľa REOS CONSULT v čase od 13.30 do 15.45 hod. Pri registrácii obdržia dražobné číslo, s ktorým budú oprávnení dražiť.

 

VÍŤAZ AUKCIE PRÍSLUŠNÉHO VOZIDLA

Víťazom aukcie príslušného vozidla bude ten záujemca, ktorý v aukcii podá najvyššie podanie  kúpnej ceny a ako kupujúci uhradí ihneď po aukcii vozidla nevratnú zálohu (prvú časť kúpnej ceny) vo výške 500 EUR a do 3 dní uhradí doplatok kúpnej (v aukcii vydraženej) ceny vozidla.

 

POVOD DRAŽENÝCH VOZIDIEL

Všetky dražené vozidlá sú majetkom dražiteľa REOS CONSULT. Pochádzajú z leasingu, alebo od obchodných partnerov dražiteľa. Dražiteľ v plnom rozsahu zodpovedá za pôvod vozidiel a garantuje, že vozidlá nepochádzajú z krádeže, ani inej trestnej činnosti. Tam, kde je to potrebné (vozidlá 2005 a staršie) budú mať tieto vozidlá pri odovzdaní kupujúcemu doklad o platnej STK a emisnej kontrole.  

 

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY A PREVZATIE VOZIDLA a TP

Víťaz aukcie vozidla si prevezme vozidlo ihneď po úhrade kúpnej ceny, najskôr ihneď po aukcii, najneskôr do 3 dní od aukcie. Kúpnu cenu je možné uhradiť v hotovosti v sídle dražiteľa, alebo na jeho účet č. 114 54 155/0900 v SLSP, var. symbol: aukčné číslo vozidla. Pri prevzatí vozidla podpíše víťaz dražby s dražiteľom kúpnu zmluvu, ktorej vzor je na www.reos.sk. Do 3 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny obdrží víťaz aukcie originál TP s údajmi o odhlásení. Víťaz aukcie za odhlásenie vozidla neplatí žiadne poplatky. 

 

DOLEŽITÉ INFO

Dražiteľ je oprávnený dopĺňať, alebo meniť zoznam vozidiel, zaradených  do aukcie. Záujemca o aukciu si overí na www.reos.sk definitívny zoznam ponúkaných vozidiel 48 hodín pred začiatkom aukcie, kedy bude zoznam týchto vozidiel definitívny.

 

OSTATNÉ INFO O AUKCII NA

Mobil : 0905 712 399, 0903 949 366

Tel : 02 654 25 250, Fax. 02 654 24 304

Email : vlcek@reos.sk