Operatívny leasing

Pod pojmom operatívny  leasing rozumieme taký druh prenájmu, kde počas doby nájmu je  predmet leasingu vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, pričom po ukončení nájmu vlastníctvo neprechádza na nájomcu.  Jedná sa teda o klasický nájom. Počas doby nájmu platí nájomca leasingovej spoločnosti splátky nájomného v dohodnutej výške, ktorá predstavuje komerčnú cenu, odvíjajúcu sa od tržnej ceny nájmov v danej lokalite. Nájomca na začiatku nájmu neplatí akontáciu, spravidla však platí kauciu vo výške napr. dvojmesačného nájomného. Doba prenájmu nie je zmluvne, ani daňovo obmedzená.  

Spoločnosť REOS LEASING sa venuje operatívnemu leasingu nehnuteľností od roku 1994. Jedná sa o menšie prevádzky na prízemí v novostavbách s plochou od 50 do 200 m2 a samostatné komerčné budovy s plochou do 300 m2. Tieto prevádzky vždy predstavujú samostatné sídla s vlastným vchodom z ulice a samostatným meraním energií. Prevádzky nájomcovia používajú ako svoje firemné sídla (kancelárie), alebo obchodné priestory. 

Spoločnosť REOS LEASING v rámci prenájmu zabezpečuje všetky služby spojené s prevádzkou nehnuteľností. Jedná sa o všetky opravy a modernizácie prevádzok, rôzne prestavby a iné stavebné úpravy podľa požiadaviek nájomcov. Preto máme priemernú dobu nájmu viac ako 5 rokov na jedného nájomcu.  Nízkou fluktuáciou nájomcov vlastne šetríme aj ich peniaze.   

Vzorový príklad:
Prevádzka 100 m2 (4 kancelárie, chodba, socialne zariadenie, sklad, kuchyňa)
Doba nájmu : 5 rokov s výpovednou lehotou  3 mesiace, opcia na ďalší nájom
Splátky : kaucia 1.600 EUR + mesačné nájomné 800 EUR + energie
Po ukončení nájmu poskytneme prevádzku novému nájomcovi.